Partner

CER Döküm ve Makina Sanayi A.Ş. hakkında bilgi notu/ Informative note on CER Casting

Reading time: min

CER Döküm 4850 m2 kapalı alanda yıllık yaklaşık 5000 ton kapasite ile Türkiye’nin başkenti Ankara’da 1976 yılında kurulmuştur. Anılan firmamız pik, sfero ve çelik parçalardan çoğunlukla iç ve dış piyasalardaki makine ve otomotiv sanayine yönelik model ve döküm ile işleme imalatı yapmaktadır.   
CER Döküm was built in 1976, in Ankara, the capital city of Turkey, on a closed area of 4850m2 with capacity of nearly 5.000 tons per year and has been manufacturing patterns, casting and machining gray cast iron, nodular cast iron and steel parts mainly for automotive and machinery industries of domestic and foreign markets.
 
Ayrıca, CER Döküm, 25 kg’den 25 ton/parça’ya kadar otomotiv pres kalıpları ile çeşitli ürünlerin (inşaat makinaları, otomotiv, enerji, demir-çelik vb.) imalatını yapmaktadır.   
Likewise, Cer Döküm has been manufacturing automotive metal sheet dies and various products (construction machines, automotive, energy, iron-steel etc.) with requested analysis from 25 kg/part up to 25 tones/part. 
 
Cer Döküm bünyesinde yer alan altı üretim bölümü bulunmaktadır: Bu bölümde, Metot- Teknik Büro, Modelhane, Dökümhane, Talaşlı İmalat, Kalite Kontrol ve 3 Boyutlu Optik Tarama.
In Cer Döküm, there are six main departments: Method-Technical Office, Pattern Shop, Foundry, Machining Shop, Quality Control and 3D Optical Scanning.

Metot- Teknik Büro bölümünde, imalatı yapılacak parçalar için öncelikle dizayn ve teknik dosya hazırlanması ile simülasyon çalışmalarının yaptırılması, metod-teknik büromuz tarafından yürütülmektedir. 3D çizimler için Catia V5-6R2019  Cad-Cam yazılımı kullanılmaktadır.
In Method-Technical Office, prior to production including design and technical file preparation along with simulation studies have been conducting by the Method-Technical Office. The software used for 3D drawings and CAM operations is CATIA V5-6R2019 and novacast for casting simulations.

Modelhanede, Full-Mould tekniğine uygun olarak strafor malzemeden ve ayrıca ahşap, metal, vb. malzemelerle model imalatı yapılmaktadır.
In the Pattern Shop, by using Full-Mould technique, patterns can be made by polystyrene. Other materials such as wood and metal can also be used for pattern manufacturing.

Dökümhanede, Model Boyama ve Hazırlama Ünitesi, Reçineli Kum Kalıplama Ünitesi, Ergitme ve Dökme Ünitesi, Kalıp Bozma ve Kum Hazırlama Ünitesi, Temizleme Ünitesi ile Isıl İşlem ve Sulu Havuz Ünitesi bulunmaktadır.                               
In Foundry, we have Model Painting and Preparation Unit, Resin Bonded Sand Moulding Unit, Melting and Pouring Unit, Shake Out and Sand Preparation Unit, Cleaning Unit and Heat Treatment and Cooling Pond Unit.

Talaşlı imalat için 5.000×3.000×1.450 mm X,Y,Z eksen ölçülerinde ve maksimum 25 tona kadar parça işleyen CNC Portal Freze Tezgahı bulunmaktadır.
In the Machining Shop, there is a CNC Portal Milling Machine with x=5.000, y=3.000, z=1.450 mm axis dimensions and 25 tonnes/unit milling capacity. 

Kalite Kontrol Bölümünde, malzemelerin kimyasal ve mekanik testleri ile kum analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, Ultrasonik Test (UT), Magnetik Parçacık Testi (MT), Penetrasyon Testi (PT) ve Görsel Test (VT)’ler de firma bünyemizde gerçekleştirilmektedir.   
In Quality Control, the chemical and mechanical tests for materials and sand analysis are performed. Ultrasonic Test (UT), Magnetic Particle Test (MT), Penetration Test (PT) and Visual Test (VT) are done. 
   
Üç Boyutlu Optik Tarama bölümünde, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; model, dökülmüş parça veya işlenmiş parça 3B Optik Tarama Cihazı ile taranarak, 3B katı modeli oluşturulmaktadır. Bunun sonucunda elde edilen katı model ile tasarım modelinin karşılaştırılması yapılabilmektedir. Böylece müşterimiz, parçası kendisine gelmeden parçasının net durumunu görebilmektedir. 
In the 3D Optical Scanning, in regards to the request of our customers, the 3D solid pattern is created by scanning the pattern, cast part or machined part with the 3D Optical Scanning Device. As a result of this process, the comparison of the solid pattern and the design pattern can be made. Thus, our customer can see the last status of the part before the said part is delivered him/her.

3B Optik Tarama Hizmeti kapsamında ayrıca, müşterilerimize tersine mühendislik hizmeti de verilmektedir. Bu sayede, var olan bir parça 3B Optik Tarama Cihazı ile taranarak, 3B katı modeli çıkarılmaktadır.   
The service of reverse engineering is also provided to our customers within the scope of 3D Optical Scanning Service. In this way, an existing part is scanned with the 3D Optical Scanning Device and the 3D solid pattern is formed.  


Firmamızı öne çıkaran faaliyetler /The activities that give our company a prominent role

  • Parçaların kabaca veya nihai işlemelerini yerine getiriyoruz. Bu çalışmaları tezgahlarımızda veya firma bünyemizde çalıştırdığımız alt işverenler vasıtasıyla yapıyoruz. Firma bünyemizde ayrıca bütün raporları hazırlıyor ve gerekli kontrolleri yapıyoruz.     We carry out machining of the parts roughly or finish. We do this using our own machining shop or through our subcontractors. We make all reports and necessary controls within the scope of our company.
  • Ayrıca yüzey pürüzlülük kontrolü yapıyoruz ve nihai ürün temini sağlıyoruz. Nihai ürün temini yurtdışındaki şirketlerce en çok tercih edilen parçadır.   
    We also make control of surface roughness and provide supply of finished product. The supply of finished product is the most preferred part by international companies.  
  • Full-Mould tekniğini kullanarak strafordan modeller üretebiliyoruz. Ahşap ve alüminyum gibi malzemelerden de model üretimi yapabiliyoruz. Özellikle, sözkonusu teknik ve strafor model üretimi her firma tarafından yapılamamaktadır. CER Döküm bu alanda öne çıkan önemli firmalardan biridir.
    By using Full-Mould technique, patterns can be made by styrofoam. Other materials such as wood and aluminium can also be used for pattern manufacturing. Especially, the said technique and polystyrene pattern are not manufactured by every company in this field. CER DOKUM is one of the prominent companies and comes to the fore in this area.   

Diğer firmalardan farklı olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını strafor model üretimi yoluyla etkin ve düşük maliyetle karşılıyoruz.    
Unlike other companies, we meet our customers' needs effectively and at low cost, particularly through the styrofoam model.
      
Hedeflerimiz/Our targets
2019 yılında, ürünlerimizin %46’sını çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ettik. Geri kalan %35ini ise dolaylı ihracat yoluyla gerçekleştirdik. Bu oranın artırılmasını hedefliyoruz ve ihracatımızın çeşitlendirilmesi için farklı kıtalara yönelik market araştırması yapmaya devam ediyoruz. 
In 2019, we exported 46% of our productions mainly to European countries. We carried out 35% of the rest as indirect exports. We aim at increasing this rate and we are still working to diverse our export area towards different continents by conducting necessary market research.    

İlerleyen zamanlarda, nitelikli malzeme üretimini sağlamak, üretimi zor olan malzemelerin dökümünü yapmak, dökümhanelere özel ürün ve ekipman geliştirmek (dışa bağımlı olunan malzemelerin geliştirilmesi) ve AR&GE merkezi kurmak hedeflerimiz arasındadır.     
In the coming periods, our targets also are to produce qualified materials, quality casting (casting of parts which are difficult to manufacture), to develop products and equipment special for foundries (development of externally dependent materials) and to have an Research & Development center.
 

[11]
Socials